آسیب دندان‌های دائمی کودکان

یک دندان دائمی نابالغ در کودکان و نوجوانان ممکن است به علت التهاب پالپ دندان به یکی از درمان های زیر  برای افزایش شانس نگه داری دندان نیاز داشته باشد.

اپکسوژنزیس apexogenesis

این پروسه درمانی باعث می شود که ریشه نابالغ دندان دائمی در حالی که پالپ دندان داخل ریشه التیام می یابد تکامل یافته و به رشد خود ادامه دهد. در این پروسه پالپ عفونی حذف شده و موادی بر روی پالپ سالم قرار  می گیرد تا تکامل دندان را تحریک کند. نوک ریشه دندان به بسته شدن ادامه می دهد و ضخامت دیواره های دندان قطور تر می شود. هر چقدر دندان بیشتر تکامل یابد شانس ماندگاری درمان نیز بیشتر می شود.

اپکسیفیکیشن apexification

در این پروسه درمانی ، پالپ دندان ملتهب و ناسالم را خارج می کنیم. دارو های مختلفی را در داخل ریشه دندان قرار داده و به تشکیل بافت سخت در نزدیکی انتهای ریشه کمک می کنند. این بافت سخت یک سدی را در انتهای ریشه به جهت پر کردن کانال ریشه ایجاد می کند. در این شرایط دیواره های دندان ضخیم نشده و به تکامل خود ادامه نمی دهند. به همین دلیل نیز دندان بسیار شکننده می شود. بنابراین بسیار مهم است که دندان به خوبی و توسط متخصصین درمان و بازسازی شود.

بازسازی پالپ pulp regeneration

    Open chat