دندان عقل نهفته

دندان نهفته چیست؟

اگرچه در بیشترین انسان ها 32 دندان کاملا تکامل و رشد می یابد، در بعضی مواقع به علت کمبود فضا در فک، جایی برای رشد چهار دندان عقل وجود ندارد. در چنین مواقعی که فضای ناکافی از رشد دندان جلوگیری می کند را نهفتگی دندان می گویند. این حالت نشان دهنده عدم توانایی دندان در رشد به فضا و جایگاه مناسب برای جویدن و تمیز کردن می باشد.

انواع نهفتگی دندان

ما برای مشخص کردن اینکه بهتر است دندان عقل نهفته شما خارج شود یا خیر نیاز داریم که شما را معاینه کنیم. تصویر رادیوگرافی مخصوصی (OPG) از فک و دهان شما تهیه خواهد شد تا مشخص شود که آیا دندان عقل شما نهفته است یا خیر، فضای کافی برا رشد آنها موجود هست یا خیر، و اینکه خارج کردن آنها چقدر مشکل می باشد.

نهفتگی زیر بافت نرم

در این حالت فضای کافی برای رشد وجود ندارد تا دندان عقل لثه را کنار بزند و در جایگاه مناسب برای جویدن و تمیز کردن آن قرار گیرد. در بعضی مواقع می توان با حذف لثه پوشاننده دندان عقل آن را حفظ کرد.

نهفتگی زیر نیمه استخوان

در این حالت فضا به مقداری وجود دارد که دندان عقل به صورت نیمه رشد یابد. اما ، در این حالت نیز دندان نمی تواند در جایگاه مناسب قرار گیرد و عمل جویدن را انجام دهد. همچنین تمیز نگه داشتن آن ناحیه از غذا امکان پذیر نبوده و باعث پوسیدگی و گیر غذایی و به دنبال آن درد خواهد شد.

نهفتگی کامل زیر استخوان

در این حالت هیچگونه فضایی برای رشد وجود ندارد. دندان همواره داخل استخوان باقی می ماند یا به صورت نیمه باقی مانده و نیازمند تکنیک های جراحی پیچیده برای خارج کردن می باشند. در حالت دندان عقل می تواند در موقعیت های غیر معمول و سخت قرار گیرد که همین امر موجب سختی جراحی خواهد شد.

    Open chat